Nemendur við Fjölbrautaskóla Vesturlands hafa talsvert val um námshraða en almennt er miðað við að nemendur í bóklegu námi sæki um 30 til 42 kennslustundir á viku auk íþrótta, þ.e. 5 til 7 áfanga sem eru kenndir í 4 klukkustundir (=6 kennslustundir). Á iðnbrautum eru vikulegar kennslustundir í sumum tilvikum fleiri.

Hver nemandi þarf að skipuleggja nám sitt eftir brautalýsingu og stunda skóla samkvæmt stundaskrá. Ákvæði sem hér fara á eftir telja upp nánari reglur og ýmis möguleg frávik.

Helstu námskröfur við Fjölbrautaskóla Vesturlands

 1. Miðað er við að frá og með annarri önn ljúki nemandi a.m.k. 15 einingum (9 gömlum einingum) á önn eða nái fullnægjandi námsárangri í því sem svarar 18 kennslustundum á viku.
 2. Nemanda er heimilt að þreyta próf þrívegis í sama áfanga. Falli hann í sama skylduáfanga í þriðja sinn er hægt að gera honum að endurtaka undanfara áfangans. Nemanda er þó heimilt að undan­gengnu samráði við náms- og starfsráðgjafa að sækja um setu í áfanga í fjórða sinn til skólaráðs.
 3. Miðað er við að reglulegt nám til stúdentsprófs taki 9 annir mest.
 4. Ef fall á lokaprófi í einum áfanga kemur í veg fyrir að nemandi geti útskrifast skal honum leyft að endurtaka próf í þeim áfanga í lok sömu annar. Þetta ákvæði á ekki við um áfanga án lokaprófs.
 5. Til að standast próf í áfanga þarf lágmarkseinkunn 5. Þó er nemanda heimilt að útskrifast með einkunnina 4 í tveim áföngum ef um lokaáfanga eða staka áfanga er að ræða. Þeir áfangar gefa ekki einingar.
 6. Nemendur í dreifnámi geta sótt um að endurtaka próf í sérgreinum brauta.

Skólaráð getur veitt undanþágur frá ofantöldum ákvæðum. 

Fjarnám

Um fjarkennslu við Fjölbrautaskóla Vesturlands gilda eftirtalin viðmið:

 1. a) Þjónusta skólans við nemendur:
 • Nemandi í fjarnámi skal fá nákvæma kennsluáætlun í upphafi annar þar sem meðal annars er til­greint hvenær verkefnum skal skilað og hvaða vægi þau hafa.
 • Að jafnaði skal við það miðað að kennari og nemandi hafi a.m.k. vikuleg samskipti.
 • Sé hluti áfanga verklegur eða námsefni þess eðlis að hrein fjarkennsla henti ekki til að kenna það allt býður skólinn upp á staðbundnar lotur.
 1. b) Kröfur sem skólinn gerir til nemenda í fjarnámi:
 • Til að ljúka áfanga í fjarnámi þarf nemandi bæði að ná lokaeinkunninni 5 og fá að minnsta kosti 5 á lokaprófi.
 • Nemendum í fjarnámi ber að tengjast námskerfi skólans svo oft sem kennarar hans mæla fyrir um og aldrei sjaldnar en einu sinni í viku.
 • Skólinn áskilur sér rétt til að vísa nemanda úr áfanga ef hann svarar ekki bréfum frá kennara áður en tilskilinn frestur er liðinn, vinnur ekki eftir kennsluáætlun eða skilar verkefnum ekki á tilsettum tíma.

Sumir námsáfangar eru þess eðlis að þá er ekki unnt að stunda í fjarnámi.

Heimilt er að innheimta gjald af nemendum sem stunda fjarnám umfram venjulegt innritunargjald.

Nemendur taka oftast sömu lokapróf og nemendur sem sækja kennslustundir. Vægi prófa og annarra námsþátta í lokaeinkunn getur þó verið annað en hjá nemendum sem sækja kennslustundir.

Þurfi nemandi að taka próf annars staðar en á Akranesi skal hann sækja um það 4 vikum áður en prófa­tímabil hefst. Þurfi nemandi að taka próf utan hefðbundins próftíma sækir hann um það með sama fyrirvara. Nemandi má eiga von á að þurfa að greiða sérstaklega fyrir hið síðarnefnda. 

Undanfarabrot

Nemandi sem getur útskrifast í lok annar má sækja um heimild til að taka lokaáfanga greinar og undanfara hans saman á þeirri önn.

Þegar að prófum kemur þarf nemandinn að standast undanfarann áður en próf í lokaáfanganum er tekið, eða endanlegt námsmat hefur farið fram. Falli nemandi í undanfara má hann ekki endurtaka próf í honum. Hann tekur þar með ekki próf í lokaáfanganum og fær ekki einkunn.

Frávik frá reglum um undanfara eru að jafnaði aðeins veitt ef þau eru nauðsynleg til að áform um útskrift fái staðist og nemandi hefur staðið sig vel í námsgrein eða greinaflokki sem áfangi tilheyrir. 

Árekstrarheimild

Árekstrarheimild er veitt nemanda í reglulegu námi þegar áfangar, sem hann verður að stunda á sömu önn, rekast á í töflu hans. Ástæður verða að vera gildar, svo sem að annars tefjist útskrift nemandans.

Nemandi verður að ráðgast við kennara viðkomandi áfanga, ekki síðar en viku eftir að árekstrarheimildin hefur verið samþykkt, annars fellur hún úr gildi.

Nemandi skal sækja kennslustundir í árekstri samkvæmt samkomulagi við kennara þannig að hann geti fylgst með og tekið þátt í verkefnum. Ef nauðsynlegt er að breyta út af fyrirfram ákveðinni mætingarreglu þarf nemandi að semja um það við viðkomandi kennara. Nemandi með árekstrarheimild á ekki að þurfa, fremur en nemar með reglulega tímasókn, að leita til kennara utan kennslustunda og hann á ekki rétt á kennslu eða leiðsögn utan kennslustunda.

Undanþágur frá einstökum námsgreinum eða áföngum

Fatlaðir nemendur og nemendur með námserfiðleika geta sótt um undanþágu til skólameistara frá einstökum námsáföngum enda sé fullreynt að mati skóla að nemandinn geti ekki náð tökum á námsefninu vegna skilgreindra annmarka sem sérfræðingur á viðkomandi sviði hefur staðfest. Nemendur skulu þó taka aðra áfanga í stað þeirra sem þeir fá undanþágu frá.

Áður en undanþága er veitt skal skólameistari gera nemendum grein fyrir því að undanþágan gildi aðeins vegna útskriftar af einni tiltekinni braut og geti skert möguleika þeirra til áframhaldandi náms.

Á prófskírteini nemenda skal gera sérstaka grein fyrir undanþágum sem veittar eru samkvæmt framansögðu.

Nemendur sem eiga annað móðurmál en íslensku eða hafa gengið í skóla utan Norðurlanda

Nemendur sem hafa annað móðurmál en íslensku fá kennslu í íslensku sem öðru máli. Nemendur sem hafa dvalið utan Norðurlanda á grunnskólaaldri geta sótt um að taka annað tungumál í staðinn fyrir Norðurlandamál.

Um setu nemenda í áföngum sem þeir hafa þegar staðist

Ef nemandi endurtekur áfanga sem hann hefur þegar staðist gildir seinni einkunnin sem hann fær.

Please publish modules in offcanvas position.