Útskrift maí 2018
Útskrift maí 2018
Fjölbreytt nám
Fjölbreytt nám
Jafnrétti - Virðing - Fjölbreytni
Jafnrétti - Virðing - Fjölbreytni

Fréttir - June 2017

Eldri fréttir

Sumarfrí

Skrifstofa skólans verður lokuð frá 26. júní vegna sumarleyfa starfsfólks, við opnum aftur þriðjudaginn 8. ágúst kl. 10:00. Undanfarna daga hafa starfsmenn unnið hörðum höndum að fara yfir umsóknir... read more..

5. kafli: Þjónusta, starfsfólk og skóladagatal

Skóladagatal

Skólaárið er níu mánuðir og skiptist í tvær annir, haustönn og vorönn. Kennsla á haustönn hefst í kringum 18. ágúst og lýkur í byrjun desember. Haustannar­prófum lýkur nálægt 20. desember. Kennsla á... read more..

5. kafli: Þjónusta, starfsfólk og skóladagatal

Þjónusta og starfsfólk

Upplýsingar um þjónustu skrifstofu, bókasafns, mötuneytis, heimavistar sem og tölvuþjónustu eru á vef skólans www.fva.is. Þar eru einnig upplýsingar um opnunartíma og gjaldskrá. Starfsfólk, stjórn, n... read more..

Námið

pb prufa með alskonar

#pxi_nbh .Joomla_Article1 .Link2 { visibility: hidden; display: none; }#pxi_nbh .Joomla_Article1 .Description2 { visibility: hidden; display: none; }#pxi_nbh .Joomla_Article1 .Author2 { visibility: hi read more..

Viðaukar

Meðferð heimilda

Mjög áríðandi er að virða nokkrar grundvallarreglur við gerð hvers konar heimildaritgerða. Sömu reglur eiga við þó að úrlausn sé skilað í öðru formi svo sem í fyrirlestri eða á vefsíðum. Það er alger... read more..

Viðaukar

Listi yfir þriggja til fjögurra ára og tveggja til þriggja ára list- og starfsmenntabrautir

Eftirtaldar námsbrautir sem skilgreindar eru í aðalnámskrá frá 1999 og 2004 teljast vera þriggja til fjögurra ára list- eða starfsnám: Listnám Listnámsbraut (LN) Bygginga- og mannvirkjagrei... read more..

Viðaukar

Viðaukar

Viðaukar Viðauki 1: Listi yfir þriggja til fjögurra ára og tveggja til þriggja ára list- og starfsmenntabrautir Eftirtaldar námsbrautir sem skilgreindar eru í aðalnámskrá frá 1999 og 2004 teljast ve... read more..

5. kafli: Þjónusta, starfsfólk og skóladagatal

Þjónusta, starfsfólk og skóladagatal

Þjónusta Upplýsingar um þjónustu skrifstofu, bókasafns, mötuneytis, heimavistar sem og tölvuþjónustu eru á vef skólans www.fva.is. Þar eru einnig upplýsingar um opnunartíma og gjaldskrá. Starfsfólk, s... read more..

4. kafli: Samstarf

Samstarf

Forráðamenn Við Fjölbrautaskóla Vesturlands starfar foreldraráð. Formlegt samstarf skólans við forráðamenn sem hóp er í samráði við stjórn foreldraráðs. Í upphafi hvers skólaárs fræðir skólinn forrá... read more..

3.3. Upplýsingar um nemendur

Skráning og meðferð upplýsinga

Skólinn skráir námsferla nemenda, námsárangur, viðveru og fleiri upplýsingar sem varða skólagöngu þeirra með rafrænum hætti í gagnagrunn sem kennarar, náms- og starfsráðgjafar og skólastjórnendur hafa... read more..

3.2. Siðareglur

Siðareglur

Stefna skólans sem er dregin saman í þrem málsgreinum í upphafi kafla 1.1. (sjá stefna->Almennt) er jafnframt siðferðilegt viðmið fyrir starfsmenn hans:  Veita öllum nemendum sínum góða men... read more..

3.1. Skólareglur

Reglur um niðurfellingu fjarvista af öðrum ástæðum en veikindum

Fjarvistir eru felldar niður að fullu í eftirfarandi tilvikum: Vegna námsferða á vegum skólans (ferðir skipulagðar af nemendafélagi skólans samþykktar af skólastjórnendum falla hér undir). Vegna tilt... read more..

3. kafli: Samskipta- og skólareglur

Skólareglur

Samskipta- og skólareglur í Fjölbrautaskóla Vesturlands eiga það sameiginlegt að byggja á gagnkvæmri virðingu nemenda, kennara og annars starfsfólks. Auk þess er andi þeirra sá að hvetja til góðrar um... read more..

3.1. Skólareglur

3. kafli: Samskipta- og skólareglur

Samskipta- og skólareglur í Fjölbrautaskóla Vesturlands eiga það sameiginlegt að byggja á gagnkvæmri virðingu nemenda, kennara og annars starfsfólks. Auk þess er andi þeirra sá að hvetja til góðrar um... read more..

3.1. Skólareglur

Reglur heimavistarbúa

Reglur þessar eru settar til að tryggja vistarbúum heimilisfrið. Skólameistari fer með stjórn heimavistar og vistarstjórar í umboði hans. Allir gestir eiga að vera komnir út úr húsinu klukkan 23 n... read more..

3.1. Skólareglur

Kvartanir nemenda

Ef nemandi telur sig ekki geta rætt beint við kennara sinn um atriði sem honum finnst að betur mættu fara, eða telur sig ekki hafa fengið viðeigandi lausn eftir að hafa rætt við kennarann, getur hann ... read more..

3.1. Skólareglur

Reglur um frávik frá skólasóknarreglu

Nemendur geta sótt um frávik frá skólasóknarreglu í byrjun annar. Umsókn þarf að vera rökstudd. Um frávik frá skólasóknarreglu gildir:1. Nemendur sem hafa fengið samþykkt frávik frá skólasóknarreglu g... read more..

3.1. Skólareglur

Skólasóknarreglur

Nemendur skulu sækja allar kennslustundir samkvæmt stundatöflu sinni og koma stundvíslega til kennslu.Eftirfarandi reglur gilda um skráningu fjarvista, viðurlög við þeim og einkunn fyrir skólasókn:1. ... read more..

3.1. Skólareglur

Réttur kennara til að halda vinnufrið í kennslustundum

1. Kennari er verkstjóri í kennslustundum og stjórnar því sem þar fer fram. Það er réttur kennara og nemenda að vinnufriður ríki í kennslustundum.2. Kennara er heimilt að færa í sundur einstaklinga se read more..

2.4. Mat á ýmsu námi og reynslu

Mat á þátttöku í félagsstörfum á vegum nemendafélags

Skólaráð ákveður í lok hverrar annar, að fengnum tillögum frá stjórn nemendafélags, hvaða nemendur fá einingar fyrir störf að félagsmálum á vegum nemendafélagsins. Að jafnaði er við það miðað að þeir... read more..

2.4. Mat á ýmsu námi og reynslu

Mat á þjálfun hjá íþróttafélagi

Þjálfari nemanda sem æfir að jafnaði 6 sinnum í viku, eða oftar, hjá íþróttafélagi innan ÍSÍ getur sótt um að nemandinn sé undanþeginn vissum áföngum eða áfangahlutum í íþróttum. Í upphafi annar þarf ... read more..

2.4. Mat á ýmsu námi og reynslu

Mat á námi við tónlistarskóla

Nemendur sem stundað hafa nám eftir grunnpróf í tónlistarskóla geta sótt um að fá það metið sem hluta af frjálsu vali á námsbraut sinni. ... read more..

2.4. Mat á ýmsu námi og reynslu

Mat á ýmsum námskeiðum, óformlegu námi og starfsreynslu

Nemandi sem náð hefur 23 ára aldri getur fengið reynslu sem hann hefur aflað sér eftir 18 ára aldur metna til eininga. Slíkar einingar geta bæði komið í stað kjarnaáfanga í íþróttum og lífsleikni og read more..

2.4. Mat á ýmsu námi og reynslu

Mat á námi úr öðrum framhaldskólum

Ef nemandi hefur stundað nám við annan framhaldsskóla, sem starfar samkvæmt aðalnámskrá mennta- og menningarmála­ráðu­neytisins, getur hann fengið áfanga sem hann hefur lokið þar metna til eininga á s... read more..

2.3. Námsmat og próf

Endurtektarpróf

Ef fall í einum áfanga á lokaönn kemur í veg fyrir að nemandi geti útskrifast má hann endurtaka próf í þeim áfanga. Nemandinn öðlast ekki þennan rétt fyrr en ljóst er að hann hafi náð fullnægjandi ára... read more..

2.3. Námsmat og próf

Prófsýning

Eftir próftímabil í lok annar skulu nemendur eiga þess kost að skoða prófúrlausnir sínar í viðurvist kennara. Ef fram kemur skekkja í mati eða einkunnagjöf skal slíkt leiðrétt. Ef nemandi telur einkun... read more..

2.3. Námsmat og próf

Frávik frá prófreglum

Fatlaðir og langveikir nemendur, nemendur með lesröskun (lestrar- eða skriftarörðugleika) eða aðra stað­festa skynjunarörðugleika geta sótt um frávik frá hefðbundnu námsmati. ... read more..

2.3. Námsmat og próf

Prófreglur

Nemendur skulu koma stundvíslega til prófs og athuga á auglýsingatöflu skólans hverju sinni hvar þeim er ætlaður staður í prófinu. Komi nemandi of seint til prófs skerðist próftími hans sem því nemur read more..

2.3. Námsmat og próf

Verkefni og verkefnaskil

Nemendur skulu vinna verkefni sem lögð eru fyrir í áföngum samkvæmt fyrirmælum kennara og kennsluáætlun. Alltaf skal geta heimilda þegar notað er efni frá öðrum, hvort sem það er texti, hljóð eða myn read more..

2.3. Námsmat og próf

Námsmat

Nem­endum skal gert ljóst í upphafi áfanga hvernig námsmati verður hagað. Aðferðir við námsmat eru ekki eins í öllum áföngum. Í kennsluáætlun áfanga, sem nemendur fá í upphafi annar, er gerð grein fyr... read more..

Please publish modules in offcanvas position.